hormann-reklama

Pogledajte i ovo:

Propada grad-hotel nadomak Bora

Za­što pro­pa­da ve­le­lep­ni grad-ho­tel dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra uda­ljen od Bo­ra, uto­pij­ska...