Vladike Ćirića 31, Novi Sad
Владике Ћирића Нови Сад Војводина RS
+ 381 21 493 146+ 381 21 493 146
+381 65 377 82 45+381 65 377 82 45
+ 381 21 493 146

Moto – Fenix  DOO, je porodična firma osnovana 1997 godine. Moto – Fenix  DOO, je opremljen za izvođenje geoloških i geotehničkih bušotina, sa uzimanjem uzoraka za geološka i geotehnička ispitivanja, bušenje hidrogeoloških istražnih, ispitnih i osmatračkih bušotina, sa ugradnjom piezometarskih konstrukcija za potrebe hidrogeoloških istraživanja, bušenje istražno-eksploatacionih bunara, nabavku i ugradnju svih vrsta pumpi, postavljanje razvoda vodovodne mreže i drugih pratećih vodozahvatnih objekata, kao i istražnogeološko bušenje sa ili bez jezgrovanja za potrebe istraživanja ležišta mineralnih sirovina, bušenje istražnoeksploatacionih bušotina za ugradnju Geotermalnih sondi i Maxgeosondi, za iskorištavanje energetskog potencijala zemlje kao obnovljivog izvora energije, nabavka, isporuka i ugradnja toplotnih pumpi, toplotne snage od 7 kW do 1 000 kW i većih. Opremanje bunara dubinskim pumpama i monitoring na praćenju i održavanju nivoa podzemnih voda.

•Detaljna geološka istraživanja u cilju utvrđivanja sirovinske baze
•Detaljna inžinjersko-geološka, geomehanička i hidrogeološka istraživanja
•Geološka istraživanja u cilju prekategorizacije rezervi i ispitivanja kvalitetnih karakteristika stena
•Geološka istraživanja u cilju provere i potvrde energetskog potencijala
•Istražno bušenje
•Detaljna geološka i inžinjersko geološka kartiranja jezgra istražnih bušotina sa uzorkovanjem za laboratorijska ispitivanja
•Hidrogeološka ispitivanja
•Izrada vertikalnih bunara
•Izrada horizontalnih drenažnih bunara prečnika do 450 MILIMETARA, i dužine drena od 100 mETARA i više.
•Remont motora na dubinskim pumpama, remont i isporuka novih dubinskih pumpi za potrebe vodovoda, domaćinstava i industrije širom Srbije.
•Izrada studija energetskog potencijala određenog prostora

Pošaljite poruku kao gost ili se ukoliko imate otvoren nalog.
Vaše ime*
E-mail*
Web sajt
Message*
Potvrdite da ste to lično vi.