Želite da legalizujete objekat a ne znate kako? Pročitajte savete advokatice Slavenke Gavrić Čukvas.

Stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata 27. novembra 2015. javila su se mnogobrojna pitanja u vezi sa legalizacijom objekata na teritoriji Srbije. S obzirom da je aktuelna tematika i da postoji interesovanje šire javnosti, pitali smo advokate kako što efikasnije sprovesti postupak ozakonjenja. Krećemo redom:

Pokretanje postupka

 • Ozakonjenje počinje danom donošenja zakona
 • Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. januara 2014. godine smatraju se zahtevima u smislu ovog zakona, te za njih ne treba podnositi novi zahtev, već se eventualna dopuna predmeta vrši na broj ranije podnetog zahteva
 • za objekte za koje nije ranije podnet zahtev za legalizaciju postupak ozakonjenja pokreće se dostavljanjem Rešenja o rušenju stranci putem organa nadležnog za izdavanje rešenja o ozakonjenju
 • popis nezakonito izgrađenih objekata i donošenje Rešenja o rušenju je u nadležnosti građevinske inspekcije, koja rešenja o rušenju dostavlja organu nadležnom za izdavanje rešenja o ozakonjenju

Potrebni dokazi za ozakonjenje

 1. Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u originalu ili overenoj fotokopiji (Ugovor o prenosu prava vlasništva, Rešenje o nasleđivanju, Ugovor o kupovini zemljišta, Ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta, Rešenje o statusnoj promeni privrednog društva i dr.)
 2. Izveštaj o zatečenom stanju
 3. Dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje
 4. Kopija plana, List nepokretnosti, Geodetski snimak
 5. Mišljenje urbanizma (ukoliko nije pribavljeno u ranijem postupku)

Ovim zakonom postupak se sprovodi uz olakšavajuće okolnosti koje se tiču oslobađanja od sledećih naknada i taksi:

 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta.
 • Administrativna taksa koja se plaćala Upravi.
 • Taksa za upis prava svojine sa administrativnom taksom koji se plaćao prulikom uknjižbe u Katastar nepokretnosti.

Pravna posledica ozakonjenja jeste da je ozakonjeni objekat u svemu izjednačen sa objektom koji je građen sa izdatom građevinskom i upotrebnom dozvolom, po upisu prava svojine na nezakonito izgrađenom objektu u skladu sa ovim Zakonom, vlasnik takvog objekta ima sva prava u obimu koji je predviđen za vlasnike svih drugih nepokretnosti.

Postupak ozakonjenja ne oslobađa stranke od obaveze rešavanja imovinsko pravnih odnosa i parcelacije: pre postupka ozakonjenja potrebno je izvršiti parcelaciju ukoliko je to predviđeno detaljnim urbanističkim planom, kao i rešiti imovinsko-pravne odnose na predmetnoj nekretnini.

Šta sa celim stambenim zgradama

U stambenim zgradama u kojima je investitor nedostupan ili više ne postoji, stanari mogu da se organizuju preko skupštine stanara i postignu dogovor da zajedno apliciraju za postupak ozakonjenja, uz podnošenje jednog izveštaja o zatečenom stanju.

Kad je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika.

Kada je predmet ozakonjenja nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se izvod iz lista nepokretnosti za zgradu i sve posebne delove zgrade i dokaz propisan odredbama zakona kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada o regulisanju međusobnih odnosa između vlasnika nezakonito izgrađenog objekta i organa zgrade (Odluka Skupštine stanara i Ugovor između Skupštine stanara i investitora nadziđivanja i drugih radova)

Kontakt telefon advokatice Slavenke Gavrić Čukvas 062/202-785 ili 021/47-23-420.