Konkursi

Anketni konkurs: Trg Slavija

Gradska uprava grada Beograda – Agencija za investicije i stanovanje raspisuje otvoreni javni anonimni jednostepeni idejni (anketni) konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja neposredne zone Trga Slavije sa fontanom u Beogradu.

1. OPŠTI USLOVI

Raspisivač, investitor i sprovodilac:

Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda – Agencija za investicije i stanovanje oglašava otvoreni javni anonimni jednostepeni idejni (anketni) konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja neposredne zone Trga Slavije sa fontanom u Beogradu u saradnji sa: Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Društvom arhitekata Beograda.

Tip konkursa:

– Prema učesnicima konkurs je nacionalni (za učesnike, državljane Republike Srbije)
– Po vrsti konkurs je otvoreni javni
– Prema zadatku konkurs je idejni (anketni)
– Po obliku konkurs je jednostepeni
– Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

Jezik konkursa:

Raspisivač raspisuje i sprovodi konkurs i priprema konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku.

Konkursni uslovi:

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 58/2012 od 13.06.2012. godine). Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica sa teritorije Republike Srbije.

2. PROGRAM KONKURSA

Postojeće stanje

Odsustvo profesionalne odlučnosti više generacija urbanista i arhitekata, na prvom mestu, rezultiralo je lošom prostornom situacijom na ovom važnom mestu Beograda. Pojedine lokacije na Trgu su i dalje neiskorišćene iako predstavljaju ostatak razaranja grada iz Drugog svetskog rata (slično sudbini Terazijske terase čije je uređenje otpočelo tek nedavno, 70 godina posle razaranja). Uža zona Trga se parcijalno gradila, neretko uz neadekvatne uslove, što za rezultat ima nejasnu, nečitljivu i nezaokruženu morfologiju prostora.

Motiv trga Slavija, danas jeste bista Dimitrija Tucovića na centralnom zelenom ostrvu saobraćajnog raskršća. Uprkos tome što predstavlja centralnu tačku kružnog skvera, nije naročito akcentovana i vizuelno dominantna u širem okruženju, pa čak ni u samom prostoru saobraćajnog skvera. Jasno vizuelno sagledavanje trga moguće je jedino iz Bulevara oslobođenja, polazeći od raskrsnice sa Tiršovom ulicom kao najvišom tačkom u potezu, ali veličina spomenika dopušta njegovo uočavanje tek na samom ulazu na trg. Analizom lokacije utvrđeni su ostali značajni aspekti sagledavanja trga, što će biti jedan od kriterijuma za ocenu predloženih rešenja.

– Neuobličenost prostorne celine Slavije definiše neophodnost razmatranja budućeg centralnog vizuelnog motiva (fontane) u ambijentu Trga. Karakter i tip centralnog motiva – fontane, sa svim oblikovnim elementima (veličina, visina, likovnost, materijalizacija, simbolika, režim rada…), kao i adekvatno rešenje za spomenik Dimitriju Tucoviću su bitni elementi za ocenu konkursnih predloga.

– Karakter trga kao saobraćajnog čvorišta određuje pristupačnost budućem centralnom motivu – fontani koji ne sme predstavljati smetnju u preglednosti i bezbednosti saobraćaja.

– Intenzitet života grada, kao i jačina pešačkih tokova na ovom potezu sugeriše razmatranje uvođenja potrebnog broja podzemnih prolaza ispod frekventnih saobraćajnica, kao i prilaza fontani u centru, na način koji omogućava povezivanje najaktivnijih tačaka uz uvođenje dodatnih sadržaja koji će prostor oplemeniti i učiniti atraktivnijim.

Zadatak konkursa – cilj konkursa

Zadatak konkursa je prikupljanje rešenja za uređenje zone Trga Slavija, a u okviru toga za:

1. oblikovanje fontane u centralnom prostoru;
2. saobraćajno rasterećenje trga putem uvođenja podzemnih pešačkih prolaza ispod pojedinih ulica kao i prema centru Trga (fontani);
3. urbani mobilijar i osvetljenje trga;
4. moguće izmeštanje spomenika Dimitriju Tucoviću na drugu lokaciju u okviru trga (lokaciju predlažu učesnici konkursa) i predlog uređenja lokacije.

Cilj konkursa je dobijanje rešenja koje unapređuje postojeće stanje Trga Slavija. Deo prostora koji je predmet rada je uveliko zapušten i neizgrađen. Ovaj konkurs ima za cilj da popravi trenutnu situaciju na Trgu i to dizajniranjem postojeće morfologije sa težištem na fontani u centru prostora. Budući da će ovaj prostor još dugo biti važan saobraćajni čvor čije značajnije izmene u skorijoj budućnosti nisu moguće, predmet rada učesnika na konkursu je prvenstveno:

• fontana u centru Trga; motiv u centru Trga se sagledava na dva načina i to: sa površine Trga, dakle sa daljine od oko cca 50 metara zbog kolovoza kružnog toka koji ostaje u funkciji i iz neposredne blizine, dakle, kada mu se priđe podzemnim pešačkim prolazom. Ova dva nivoa sagledavanja su potpuno različita i zahtevaju da se fontana oblikuje primereno sagledavanju iz daljine i neposredne blizine. Učesnicima se, stoga, nalaže da grafički dokažu da njihovo rešenje sadrži obe karakteristike (3D prikazi ili drugo, prizora sagledavanja fontane iz daljine i blizine).

• podzemni pešački prolazi; postoje dve kategorije ovih prolaza i to: prolazi ispod pojedinih ulica koje se ulivaju na Trg i prolazi prema centralnom delu trga – fontani;

– prolazi ispod pojedinih ulica imaju za zadatak da unaprede pešački saobraćaj na Trgu;
– prolazi prema centralnom delu – fontani imaju za cilj da uključe centar Slavije u život grada jer je, trenutno, pešacima onemogućeno da dođu do središta ovog prostora i spomenika Dimitriju Tucoviću. Ovih prolaza može biti više, a u samom centru mogu formirati kružno šetalište oko fontane;

Svi ovi prolazi zauzimaju odgovarajuću kotu ispod postojeće površine Trga koji zadržava namenu frekventne saobraćajnice. Oni se mogu predvideti na mestima gde to dozvoljava položaj podzemnih instalacija što je naznačeno u podlogama konkursa.

Obe kategorije prolaza moraju obezbediti uslove da ih koriste osobe sa posebnim potrebama.

Prostorni ambijent prolaza je od posebne važnosti što će žiri posebno ocenjivati. Učesnici treba da razmotre mogućnost uvođenja dnevnog svetla, prirodnog protoka vazduha, zelenila, eventualnih sadržaja u okviru ovog prostora, koji bi prostor učilili atraktivnijim i privlačnim za upotrebu i sličnog, a sve u meri logičnog, ostvarivog i realnog, bez redukovanja osnovne namene.

• urbani mobilijar i osvetljenje trga; urbani mobilijar treba da dopuni prostornu ponudu Slavije sa ciljem da se korisnici zadrže u njenom prostoru u meri primerenoj sadržajima i karakteru date situacije – obuhvata: klupe, nadstrešnice pešačkih stajališta i ulaza u podzemne prolaze, žardinjere sa zelenilom, ulično osvetlenje saobraćajna ostrva u okviru kružnog toka (mogu se obraditi i kao žardinjere), nosači kablovskih trasa trolejbusa (razmotriti mogućnost da sa uličnim svetiljkama formiraju jedinstven sistem) i drugo.

• premeštanje spomenika Dimitriju Tucoviću na drugu lokaciju u okviru trga; spomenik Dimitriju Tucoviću je bitan sloj prostornog nasleđa Trga Slavija; postojeća bista je premala da bi se sagledala sa postojeće daljine, pri čemu je pešacima onemogućen pristup; učesnici treba da razmotre drugu lokaciju za postojeću bistu, a u okviru rešenja naznačene zone Trga (dozvoljena je i lokacija u okviru fontane), koja neće umanjiti do sada ustanovljeni značaj postojećeg obeležja, nudeći rešenje kojim će memorija mesta i sećanje na radnički pokret, organizovanje i razvijanje ideje socijalne demokratije i događaje vezane za ovo područje zbog kojih je baš ovaj Trg preimenovan u Trg Dimitrija Tucovića i odabran za postavljanje biste i kripte, i dalje na adekvatne načine biti očuvani.

3. PODLOGE

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti bez nadoknade na sajtu Grada Beograda.

4. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

1. Tekstualno obrazloženje:

– na najviše 5 (pet) kucanih strana sa umanjenim grafičkim prilozima predloženog rešenja na A4 formatu u 7 primeraka. Obrazloženje treba da sadrži:

a. obrazloženje koncepta rešenja (do 200 karaktera ili maksimum pola stranice A4 formata)
b. obrazloženje prostornih i oblikovnih karakteristika celokupnog rešenja (globalni plan, maksimum jedna A4 strana teksta)
c. pojedinačna obrazloženja karakteristčnih elemenata rešenja kao i zadatih celina (uključiti i aspekt materijalizacije) i to po sledećem redu:

• oblikovanje fontane u centralnom prostoru,
• saobraćajno rasterećenje trga putem uvođenja podzemnih pešačkih prolaza ispod pojedinih ulica kao i prema centru Trga (fontani)
• urbani mobilijar i osvetljenje trga
• izmeštanje spomenika Dimitriju Tucoviću na drugu lokaciju u okviru trga (lokaciju predlažu učesnici konkursa)

d. umanjene grafičke listove konkursnog rada (ovi listovi ne ulaze u pet strana ograničenja teksta).

2. Grafičko deo:

– Situacija zone Trga sa zadatim karakterističnim presecima – izgledima ucrtanim položajem mobilijara, spomenika i podzemnim prolazima (kompozicioni plan) u R = 1:500
– 3D model (perspektivni prikaz ili aksonometrija) situacije Trga-ptičja perspektiva/aksonometrija
– Detalj fontane – osnova, preseci, izgledi u R=1:100 i 3D model
– Osnove, preseci, izgledi u R=1:100 i 3D modeli (perspektivni prikazi) prostora podzemnih pešačkih prolaza
– Detalji obrade partera i urbanog mobilijara – osnove, preseci, izgledi (fragmentarno, zavisno od rešenja) u R=1:100
– Prikaz lokacije spomenika Dimitrija Tucovića (sa naznačenim pravcima sagledavanja) – parterno rešenje, pozadina, osvetljenje u R=1:100
– CD sa slikama svih listova rada kao i svim grafičkim prilozima idejnog rešenja u digitalnoj formi u formatu jpg, pdf, eps u odgovarajućoj rezoluciji.

5. OPREMA KONKURSNOG RADA

– Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 100 x 70 sm, ili svedeni na ovaj format.
– Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu rolnu ili mapu na čijoj unutrašnjoj strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo šifra od pet brojeva u gornjem desnom uglu.
– Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u donjem desnom uglu
– Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu
– Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu:

• jedan sa naznakom „AUTOR“ koja sadrži:

– imena i adrese autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada, i
– ime pravnog lica ovlašćenog za zastupanje kao i
– izjavu učesnika o prihvatanju uslova konkursa i načina raspodele nagrada i
– saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima

• druga sa naznakom „PODACI ZA KONTAKT“, koja sadrži podatke o adresi ili broju telefona na koji se nakon konkursa, mogu uputiti pozivi radi preuzimanja nenagrađenih konkursnih radova.

Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljena.

6. DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA

– Raspis sa propozicijama i programom konkursa;
– Grafički deo u dwg formatu:
– geodetska podloga
– novo saobraćajno rešenje
– situacioni prikaz sa ograničenjima
– Perspektivni prikaz novog saobraćajnog rešenja u JPG formatu,
– Fotografije Trga Slavija

7. ROKOVI

Rok počinje da teče od 09.11.2012.godine.

Krajnji rok za predaju radova je 24.12.2012. godine do 15,00 časova bez obzira na način podnošenja (nepostredno ili poštom), preko pisarnice na adresu: Grad Beograd, Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića broj 6, Beograd, sa naznakom: „Konkursni rad po otvorenom javnom anonimnom jednostepenom idejnom (anketnom) konkursu za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja uređenja neposredne zone Trga Slavije sa fontanom u Beogradu – NE OTVARATI“.

Troškove predaje konkursnih radova snosi konkurent.

Konkursni radovi koji stignu po isteku datuma i sata određenih u raspisu, neće biti razmatrani.

Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 24.11.2012. godine. Postavljena pitanja slati na adresu [email protected] – ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Pitanja možete postavljati i na faks 011 3216080.

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postvljena na sajtu Skupštine grada do 30.11.2012. godine.

Raspisivač ne snosi nikakvu odgvornost za slučaj da neko od učesnika ne postavi pitanje ili ne dobije odgovor na eventualno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate Konkursa

Rok završetka rada Žirija i objavljivanje rezultata konkursa je zaključno sa 31.12.2012. godine.

Održavanje izložbe radova sa diskusijom, biće održana u roku od 30 dana od donošenja odluke Žirija.

8. NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada – 400.000 dinara
Druga nagrada – 300.000 dinara
Treća nagrada – 200.000 dinara
Dva otkupa po – 100.000 dinara

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Sve nagrade, otkupe i obeštećenja, učesnicima isplaćuje raspisivač. Uplate će se vršiti isključivo pravnim licima.

9. ŽIRI KONKURSA

Predsednik žirija: – Dejan Vasović, pomoćnik gradonačelnika – Gradski arhitekta, zamenik: Dragan Ivanović, dipl.inž.maš., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, i članovi: – Predrag Urdarević, dipl.inž.arh., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, zamenik: Nenad Ilić, dipl.inž.saobr., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, – Svetlana Dimitrijević Marković, dipl.inž.arh, predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, zamenik: Mirjana DŽelebdžić, dipl.inž.arh, predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, – Ivan Rašković, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda, zamenik: Ana Marija Kovenc Vujić, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda, – Miloš Komlenić, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda, zamenik: Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda,

Izvestioci: – Zorica Pokrajac, dipl.inž.arh., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, zamenik: Stana Mladenović, dipl.inž.arh., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, – Elizabeta Troha, dipl.inž.građ., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, zamenik: Milica Vilotijević, dipl.inž.građ., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje.

Žiri može po potrebi angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti za ocenu specifičnih rešenja s tim što oni nemaju pravo glasa.

10. RAD ŽIRIJA I KRITERIJUMI

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim kriterijumima:

– Poštovanje uslova raspisa i programa konkursa;
– Koncept rešenja primeren značaju predmetne lokacije;
– Originalnost koncepta;
– Odnos predloženog rešenja sa okruženjem;
– Ostvarivost ideje i isplativost/ekonomska opravdanost predloga

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datih u programu konkursa.

11. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

– Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo investitora.
– Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu glavnog projekta biće prilagođeni situaciji na terenu t.j. prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.
– Investitor, Agenicija za investicije i stanovanje, nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade Glavnog projekta.
– Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Organizator/Investitor će konsultovati autore tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati ugovorom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

Konkurs se organizuje sa najboljom namerom i svi učesnici svojim učešćem pristaju na sve uslove konkursa. Sve strane su saglasne da neće biti sporova. Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslova datih u programu i propozicijama konkursa.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *