Vizuelizacija: Folic Architects
Novi objekti

U planu rekonstrukcija i dogradnja kuće arhitekte Andre Stevanovića na Dorćolu

Reprezentativan primerak građanske kuće projektovane u duhu akademizma vratiće se nakon intervencije svojoj originalnoj nameni – stanovanju. 

Grad Beograd stavio je do 1. avgusta 2023. na javni uvid urbanistički projekat za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta u ulici Gospodar Jovanovoj broj 61, spratnosti Po+Su+P+1, u Katastarskoj opštini Stari grad.

Nosilac izrade urbanističkog projekta je preduzeće Folic Architects iz Beograda, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora Zerek 61 GJ sa Palilule, dok je kao odgovorni projektant arhitekture potpisan Branislav Folić, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Prikaz šireg okruženja

Kulturno dobro u istorijskom jezgru grada

Cilj izrade UP-a je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, provera idejnog rešenja u skladu sa planskim osnovom i uklapanje planirane intervencije u postojeći objekat i okruženje.

“Rekonstruisan i dograđen objekat neće više biti poslovne namene, već se vraća u namenu stanovanje” – napominje se u projektnoj dokumentaciji.

Predmetna parcela je ugaona, zauzima površinu od 852 m² i nalazi se na uglu ulica Gospodar Jovanove i Kneginje Ljubice.

U širem kontekstu se nalazi u okviru prostorno kulturno-istorijske celine „Istorijsko jezgro Beograda“ koja predstavlja kulturno dobro, u formiranom kompaktnom gradskom bloku koji je definisan ulicama Gospodar Jovanovom, Kneginje Ljubice, Strahinjića bana i Kapetan Mišinoj.

Postojeći objekat; Foto: UP

Postojeći objekat projektovao je i u njemu živeo arhitekta Andra Stevanović, profesor Tehničkog fakulteta Velike škole.

Postojeći objekat je prizemna zgrada poslovnih usluga, a prema faktičkom stanju, pored prizemne etaže poseduje i suteren.

Prizemni visokoparapetni objekat svojim oblikovnim elementima i formatima arhitektonske i fasadne plastike predstavlja značajno ostvarenje sa jasno uočljivim elementima stambene arhitekture iz perioda akademizma s kraja 19. i početka 20. veka.

Postojeći objekat projektovao je i u njemu živeo arhitekta Andra Stevanović, profesor Tehničkog fakulteta Velike škole.

Objekat predstavlja reprezentativan primerak građanske kuće projektovane u duhu akademizma i deo je niza značajnih objekata duž poteza ulice Kneginje Ljubice.

Fasada je malterisana sa dekorativnim elementima fasadne plastike, sokla je od prirodnog kamena, dok je krov pokriven biber crepom.

Prikaz šireg okruženja sa postojećim stanjem

Dogradnja radi povećanja kapaciteta

Projektom se predviđa rekonstrukcija postojećeg fasadnog platna i kosog krova ka ulicama Gospodar Jovanovovoj i Kneginje Ljubice u cilju očuvanja vizuelnog identiteta ovog reprezentativnog objekta i uklapanja u postojeći ambijent.

U skladu s tim zadržava se izgled i plastika fasade postojećeg objekta, sa nepromenjenom visinom venca, slemena krova i nagiba krovnih ravni prema ulicama.

Pored rekonstrukcije, na predmetnom objektu predviđa se i dogradnja radi povećanja kapaciteta. Dogradnja objekta je prema susedu u Gospodar Jovanovoj ulici i prema unutrašnjem dvorištu.

Prema tipologiji objekat je ugaoni i jednostrano uzidan, čineći deo neprekinutog niza prema ulici Gospodar Jovanovoj (postojeći gabarit objekta u ravni fasade prema ulici Kneginje Ljubice se zadržava), a po funkciji je stambeni objekat.

Planirana intervencija predstavlja i promenu namene korišćenja u „površine za stanovanje“ u skladu sa važećim PGR Beograda.

Regulaciono-nivelaciono rešenje sa osnovom prizemlja

Krov dograđenog dela objekta koji je orijentisan prema unutrašnjem dvorištu projektovan je kao ravni neprohodni krov.

Idejnim rešenjem postojeći prizemni visokoparapetni objekat se prvenstveno rekonstruiše i uz dogradnju novog kapaciteta, koji je u potpunoj ambijentalnoj i funkcionalnoj relaciji sa zatečenim ambijentom, formira jedinstveni novoprojektovani objekat spratnosti Po+Su+P+1.

Za natkrivanje dela objekta koji je dograđen, a koji deo čini neprekinuti niz ka ulici Gospodar Jovanovoj, predviđa se postavljanje kosog krova pada i apsolutnih kota venca i slemena preuzetih sa postojećeg objekta na koji se dograđeni deo nadovezuje.

Krov dograđenog dela objekta koji je orijentisan prema unutrašnjem dvorištu projektovan je kao ravni neprohodni krov, čija visina nazidka ne prelazi visinu slemena postojećeg kosog krova ka uličnom frontu.

Situacija sa osnovom krova

Nenarušen postojeći arhitektonski sklop

Dograđeni deo objekta projektovan je tako da svojom fizičkom strukturom, volumenom i reprezentativnim karakterom doprinosi kvalitetnijem oblikovanju prostora i ne narušava postojeći arhitektonski sklop.

Volumen dograđenog dela objekta izgrađen je do visine uličnog gabarita objekta i u skladu je sa zadatom horizontalnom i vertikalnom regulacijom kao i funkcionalnim zahtevima.

„Cilj intervencije na postojećem objektu jeste uklapanje i očuvanje njegovog autentičnog arhitektonskog likovno-oblikovnog izraza i materijalizacije, fizičke strukture i konstruktivnog sklopa objekta, kao i svih elemenata arhitektonskih, urbanističkih i ambijentalnih vrednosti koji predmetnu lokaciju i sam prostor čine posebno vrednim i reprezentativnim“ – navodi se u projektu.

Analiza horizontalne i vertikalne regulacije

Dozvoljene intervencije u okviru partnernog uređenja su ozelenjavanje, popločavanje i opremanje elementima urbanog mobilijara.

Ukupna BGRP nadzemno iznosi 946 m², od čega 11 m² otpada na trafo-stanicu koja nije predmet intervencije, dok se podzemna ukupna BGRP od 532 m² odnosi samo na rekonstruisan i dograđen objekat.

Garažiranje je rešeno u okviru parcele, na način da planirani ulaz/izlaz iz garaže ne remeti kolske i pešačke tokove, a projektovano je ukupno 5 parking mesta.

Parterno uređenje dvorišta potrebno je planirati u skladu sa namenom i fukcijom predmetne lokacije, te su tako dozvoljene intervencije u okviru partnernog uređenja lokacije ozelenjavanje, popločavanje i opremanje elementima urbanog mobilijara sa ciljem oplemenjivanja prostora, navodi se u UP-u.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. miki

    kao prvo zaista je i laiku, posmatraču smešno na čega fasada budućeg novog dograđenog objekta treba da liči, izgleda, znači tuga u najavi, drugo, potpuno je ponižavajuće za grad , pa struku ko radi andrinu kuću i te tkz dogradnje ,a na kraju subjektivno mišljenje u čije ime se radi jer je za mene lično andra stevanović najbolji i najkvalitetniji arhitekta koga su srbija i beograd ikada imali, čist naš bgd ponos i čestitost ! ta raspevana arhitektonska raskoš, stil i kultivisanost, bogatstvo detalja, sklad u datom vremenu je i dan danas jedinstven, magičan i nenadmašan! gledam fantastičnu zgradu beogradske zadruge koliko je fenomenala, pa narodno pozoriše ,pa zgradu sanu svaki put kad prolazim pored, na putu za kalemegdan , svratim obavezno u galeriju ,a onda pri povratku vraćam se pored možda još lepše kuće svetozara stamenkovića u uzun mirkovoj! maestralan čovek , umetnik svog zanata sušta suprotnost upravo od onih koji mu danas renoviraju dom, možda bi lepo bilo da se neko seti i napravi spomenik, bistu tu negde blizu nekog od njegovih remek dela, zaslužio je

  2. NN

    Koliko nahvaliste dogradnju u tekstu, zapanjen sam – ninašta nalik.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *