Budući izgled kampusa FLU u Beogradu; Rendering: Bureau Cube Partners
Novi objekti

Sinteza starog i novog: Evo kako će biti formiran kampus FLU u Beogradu

Rekonstrukcijom i dogradnjom postojećih, te izgradnjom novog objekta, kompleks fakulteta trebalo bi da bude povezan u jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu celinu.

Grad Beograd i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasili su javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata za potrebe formiranja kampusa Fakulteta likovnih umetnosti na Savskom vencu.

Nosilac izrade projekta je Preduzeće za projektovanje, upravljanje investicijama i konsalting „Bureau Cube Partners” d.o.o, dok je odgovorni projektant Milan D. Rašković dipl.ing.arh.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto prikaz kompleksa FLU; Foto: Google Earth

Parcela od preko 10.000 kvadrata

Lokacija obuhvaćena Urbanističkim projektom nalazi se u zoni JFLU – kompleks Fakulteta likovnih umetnosti, u okviru koje je, kao dominantna opredeljena namena, visokoškolska ustanova – fakultet.

Granicom UP obuhvaćena je cela KP 11452/3 KO Savski venac, koja ujedno predstavlja i GP1 orijentisanu ka ulicama Župana Časlava na severozapadu, Mila Milunovića na severoistoku, Bulevaru Vojvode Putnika na jugoistoku i KP 11452/2 Savski venac na jugozapadu.

Građevinska parcela GP1 ima ukupnu površinu od 10.572,00 m2.

Investitor projekta je UNDP; rendering: Bureau Cube Partners

Složena oblikovna i multifunkcionalna struktura

Predmet idejnog rešenja jeste rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekta za potrebe formiranja kampusa Fakulteta likovnih umetnosti sa svim pratećim sadržajima, spratnosti Su+Pr+1.

Novoplanirani kampus FLU predstavlja jednu složenu oblikovnu i multifunkcionalnu strukturu, nastalu rekonstrukcijom i dogradnjom postojećih objekata i njihovim međusobnim povezivanjem sa novoplaniranim delom slikarskog odseka i novim višenamenskim objektom.

Novoprojektovanim rešenjem se planira:

  • rekonstrukcija Slikarskog odseka, tj. postojećeg objekta Slikarskog ateljea Mila Milunovića;
  • rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta Grafičkog odseka; izgradnja novog objekta Slikarskog odseka;
  • izgradnja novog višenamenskog objekta;
  • povezivanje ovih objekata u jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu celinu izgradnjom nadstrešnica i podzemnih veza.
Podzemni deo kampusa projektovan je u jednoj suterenskoj etaži; Rendering: Bureau Cube Partners

Na parceli je omogućeno formiranje unutrašnjeg dvorišta, kome može da se pristupi iz različitih delova prizemlja objekta.

Novoprojektovani kampus, koji predstavlja sintezu novog i starog u jedinstvenu celinu, zauzima centralni deo parcele i svojom formom, na parceli je omogućio formiranje unutrašnjeg dvorišta, kome može da se pristupi iz različitih delova prizemlja objekta.

Novi višenamenski objekat sastojaće se od poslovno-rezidencijalnog dela (poslovni apartmani) zatvorenog tipa namenjen službenoj organizaciji FLU, radionica za pripremu i obradu grafičkih ploča, depoa za grafičku i slikarsku zbirku FLU i izlagačkog prostora – galerije.

Podzemni deo novoprojektovanog kampusa projektovan je u jednoj podzemnoj (suterenskoj) etaži.

Kolski pristup na severozapadu parcele

Bruto razvijena građevinska površina nadzemnih delova iznosi 3.046 m2, podzemnih delova 1.735 m2, dok ukupna BGRP celog kampusa iznosi 4.782 m2.

Kolski pristup parceli Kampusa FLU pozicioniran je na severozapadu parcele iz ulice Župana Časlava, preko upuštenog trotoara i ojačanog ivičnjaka, tako da se ne remeti kontunuitet pešačkog saobraćaja.

Parkiranje je organizovano u parteru, po principu upravnih parking mesta, odnosno pod uglom od 90° u odnosu na smer kretanja vozila, ali i kao podužno parkiranje.

Parkiranje je organizovano u parteru, po principu upravnih parking mesta; Rendering: Bureau Cube Partners

Projektom je zadržan veliki deo postojećeg drveća, koje doprinosi kako ekološkim, tako i estetskim i ambijentalnim aspektima celog kompleksa.

Multifunkcionalnst unutrašnjeg dvorišta se ogleda u tome da ono ne predstavlja samo park, već je to ujedno i trg, mesto okupljanja, mesto za odmor, rad, slikanje, mesto na kome se organizuje privremena galerija na otvorenom.

Za ozelenjavanje su korišćene niske drvenaste i žbunaste vrste, cvetne vrste, travnjaci, pokrivači tla, puzavice, listopadno i zimzeleno drveće, dakle autohtone vrste, prilagodljive na lokalne i stvorene uslove sredine.

Projektom je zadržan veliki deo postojećeg drveća, koje doprinosi kako ekološkim, tako i estetskim i ambijentalnim aspektima celog kompleksa, čineći ga prijatnijim za boravak i rad studentima, navodi se u urbanističkom projektu.

Na javnom uvidu do 23. septembra

Javna prezentacija urbanističkog projekta obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, od 15. do 23. septembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Zainteresovani mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 23. septembra 2022. godine.

Grafički prilozi

Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova prvog sprata
Osnova prvog sprata
Presek 1-1
Presek 1-1
Presek 2-2
Presek 2-2
Presek 4-4
Presek 4-4

Galerija rendera

Budući izgled kampusa FLU u Beogradu; Rendering: Bureau Cube Partners
Budući izgled kampusa FLU u Beogradu; Rendering: Bureau Cube Partners
Budući izgled kampusa FLU u Beogradu; Rendering: Bureau Cube Partners
Budući izgled kampusa FLU u Beogradu; Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners
Rendering: Bureau Cube Partners

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *