Pobedničko rešenje arhitektonskog biroa 4MIND; Render: 4MIND
Izdvojeno, Konkursi

Fakultet u urbanom pejzažu: Pogledajte pobedničko rešenje za proširenje ETF-a

Zeleni krov, transparentne staklene zid zavese, kao i dinamični brisoleji od kortena nenametljivo se uklapaju u arhitetkonsko nasleđe postojećih fakulteta.

Beogradski arhitektonski biro 4MIND dobitnik je prve nagrade na konkursu za proširenje Elektrotehničkog fakulteta i kampusa tehničkih fakulteta u Beogradu, raspisanog u oktobru prošle godine.

Zadatak konkursa bilo je urbanističko rešenje za lokaciju površine oko jednog hektara slobodnog prostora u bloku, kao i arhitektonsko rešenje za novu zgradu bruto površine oko 22.000 i oko 7.000 m2 garažnog prostora. Nakon pretkvalifikacija, u užem izboru se našlo ovih osam firmi, a pobednik konkursa je tim u kojem su učestvovali Ilja Mikitišin, Lazar Kuzmanov, Igor Mikitišin i Nemanja Dačić.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ideja je bila ostvariti javni prostor koji bi koristili i studenti i građani; Render: 4MIND

Urbanističko rešenje

Kako se navodi u opisu prvonagrađenog projekta, zona unutarblokovskog prostora između fakultetskih zgrada godinama predstavlja neiskorišćen prostor, a svakako vredan za formiranje jednog integracijskog koncepta koji će povezati studente fakulteta, ali ujedno i važne gradske komunikacije sa bitnim vizurama, s obzirom na to da se lokacija nalazi na istorijsko-urbanističkoj transverzali između Tašmajdanskog parka i Parka kod Vukovog spomenika.

“Ona je imperativ predmetne urbanističke intervencije i osovinski predstavlja i vizuelnu komunikacijsku vezu ove dve izuzetno značajne parkovske površine”, navode u birou 4MIND.

Materijalizacija je prilagođena kontekstu i ambijentalnosti urbanog bloka budućeg tehničkog kampusa; Render: 4MIND

Ideja predloženog urbanističkog magnetnog polja je periodično menjanje pravca i smera korisnika, ali da se kretanje poklapa sa osama komunikacija.

Posmatrajući “dvorište” između zgradа Elektrotehničkog, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta sa jedne strane, Mašinskog i Tehnološkog fakulteta sa druge strane, te zgrada Univerzitetske biblioteke i Arhiva, arhitekti su prepoznali prostor kome je – kao omaž Nikoli Tesli – bilo neophodno dati karakter magnetnog polja na kom će se integrisati ne samo funkcije i komunikacije ovih institucija, nego i naučne ideje studenata ovih visokoškolskih ustanova.

Ideja predloženog urbanističkog magnetnog polja je periodično menjanje pravca i smera korisnika, ali da se kretanje poklapa sa osama komunikacija. Pošto se intenzitet kretanja menja u vremenu, autori navode da ga možemo nazvati naizmenično i pulsaciono rešenje.

“Želja je bila da ostvarimo takve prostore koji su nedostajali studentima, mesta gde će se okupljati, družiti i sa kog će imati lak pristup sadržajima za praćenje nastave svih fakulteta koji i čine kontaktnu granicu predloženog urbanističkog rešenja”, objašnjavaju iz 4MIND.

Koncept saobraćajnog rešenja

Prepoznate linije kretanja i povezivanja okolnih saobraćajnica i komunikacionih pravca, odredile su i saobraćajno rešenje firme 4MIND.

Podzemna garaža će preuzeti veliki broj vozila koja su se dosad parkirala u dvorištu između fakulteta, a dva pravca ulaska u nju će biti iz Karnegijeve ulice i iz ulice kraljice Marije.

“To su bila i dva najlogičnija pristupa garaži s obzirom na postojeću denivelaciju terena koji je u padu prema Mašinskom fakultetu”, napominju autori.

Na tim mestima se nalaze po dve dvosmerne rampe prema garaži koja je na podzemnom nivou -3, i spada u veliku garažu.

Rampe su osmišljene kao deo prirodnog komunikacijskog toka koji je koncipiran u više nivoa.

“Pešački saobraćaj se prepoznaje u dva pravca i to onaj primarni, koji se odvija između fakulteta, i ta komunikacija nam je bila primarna”, objašnjavaju arhitekte.

Drugi pešački pravac je onaj između Ruzveltove ulice i pravca prema parku iza hotela Metropol i dalje prema Tašmajdanskom parku.

Oba pravca omogućavaju prolazak kroz novi objekat ili prelazak preko predviđenih rampi, koje su i osmišljene kao deo prirodnog komunikacijskog toka koji je koncipiran u više nivoa.

Arhitektonski koncept

Tema kojom su se autori pobedničkog rešenja bavili bila je organizacija kampusa koji nikad nije u klasičnom smislu postojao u međusobnom odnosu između ovih fakulteta, iako je, naglašavaju, ovo jedino mesto u gradu gde su fakulteti čak i fizički upućeni jedni na druge.

Ideja je, kako dodaju, bila ostvariti javni prostor koji bi koristili i studenti i građani.

“Naša ideja je bila da oformimo prevashodno i primarno mesto za studente, a koje će koristiti i građani. Ta polivalentnost je nešto što je nedostajalo prostornom međusobnom odnosu fakulteta”, ističu u 4MIND.

Render: 4Mind

Cilj arhitekata bio je da se prilazni segmet objekta približi budućim korisnicima na najbolji mogući način.

Zbog toga je projektovan objekat koji je razliven po unutrašnjem bloku, koji u svojim podzemnim nivoima dobija sve neophodne i definisane sadržaje potrebne za Elektrotehnički fakultet, a iznad njega se oslobađa površina za osmišljen i prepoznatljiv landscape na kome će svi naći svoje mesto kroz razna dešavanja, međusobne komunikacije i odmor.

Polazeći od ulazne partije i novoprojektovanog platoa prema Ruzveltovoj ulici, koji dobija karakter glavnog ulaza u objekat, cilj arhitekata bio je da se prilazni segmet objekta približi budućim korisnicima na najbolji mogući način.

Tako transparentnost staklenih površina, prozračnost prostora hola i prepoznatljiva volumetrija prve dve etaže koje u sadejstvu sa tri podzemne etaže grade talon na kom se javljaju dva nadzemna objekta kao znak zaokružene predstave arhitektonskog oblikovanja.

“To je bila i osnovna arhitektonska ideja pri gradaciji ovog objekta”, napominju autori.

Maketu je uradio novosadski Modelart Arhitekti

Rampe i teren u nagibu

Plato ispred ulaza i otvaranje objekta i natkriveni deo spoljnog hola zgrade grade jedinstven element koji omogućava da se estetski reši ulazna partija. Predloženim rampama i terenom u nagibu, pešačke komunikacije predstavljaju sastavni deo i arhitektonskog rešenja.

Novi unutarblokovski prostor, koji je dodeljen pešacima, identifikuje se u arhitektonskom rešenju, te se na taj način izjednačava urbanistički i arhitektonski izražaj.

“U tom prožimanju dobijamo jednu kvalitetnu organizacionu strukturu koja je definisana programskim zahtevima”, kažu u 4MIND.

Položaj dve kule je funkcionalno određen kao zaseban i odvojen od ostatka fakulteta, Render: 4MIND

Arhitekte su predložili rešenje koje je najizvodljivije uz sva volumenska ograničenja.

S ozbirom na zatečene zgrade i funkcionalnu šemu organizacije prostora, arhitekti su predložili rešenje koje je najizvodljivije uz sva volumenska ograničenja.

“Idejni koncept u kompoziciji nove arhitekture je očuvanje identiteta susednih objekata uz savremenu oblikovnu prepoznatljivost novog objekta i korišćenje savremenih materijala”, navodi se u projektnom obrazloženju.

Kao doprinos zelenoj izgradnji predviđeni su denivelisani platoi delom i u nagibu, koji će biti pokriveni sa niskim i visokim rastinjem. Atrijumi će omogućavati prodor svetlosti ka podzemnim nivoima tako da bi sa delovima objekta koji su na višim etažama gradili jednu arhitektonsku celinu.

“Ovim sveobuhvatnim pristupom oblikovanju unutrašnjeg dela objekta i dve vertikale u vidu dve kule, postignuto je jedinstvo estetskog i funkcionalnog arhitektonskog izražaja”, zaključuju autori.

Primarni pešački pravac odvija se između dva fakulteta; Render: 4MIND

Funkcionalni raspored

Prema zamisli autora, sam ulazni plato ujedno predstavlja i mesto, raskršće na kom se studenti nedvosmisleno upućuju na određene nivoe u skladu sa potrebama nastave.

U samom ulaznom holu su smešeteni kafe, muzej i knjižara sa kopirnicom, dok se u direktnoj korelaciji sa ulazom nalaze nastavničke prostorije kao i sale za sastanke i konferencije, kao i svečana sala. U zonama koje su vezane uz atrijum koji im omogućava i prirodnu osvetljenost nižu se ostali sadržaji.

Na nivou -2 organizovane su laboratorije i pomoću vertikalnih komunikacija, pristup tim sadržajima od strane osoblja i studenata je jednostavan.

Maketu je izradio novosadski Modelart Arhitekti

Položaj dve kule je funkcionalno određen kao zaseban i odvojen od ostatka fakulteta.

Na nivou -1 se nalaze četiri amfiteatra, kapaciteta za po dvesta studenata, i oni imaju direktnu komunikaciju preko stepeništa sa ulaznim holom na višoj etaži, a na nižoj sa ozelenjenim atrijumom i unutrašnjim dvorištem. Na desnoj strani od ulaza i na etaži iznad prizemlja su organizovane učionice i računarske sale.

U dva vertikalna dela zgrade, odnosno dve kule, koje se uzdižu iznad razlivene fukcionalne šeme objekta, smešteni su kabineti profesora, docenata i asistenata. Njihov položaj je funkcionalno određen kao zaseban i odvojen od ostatka fakulteta.

“Ovom jasnom funkcionalnom podelom, u potpunosti olakšavamo korisnicima snalaženje u prostoru, tok nastave će biti kontinuiran, a sama tema ostvarenja funkcionalnosti objekta na najbolji način rešena”, kaže se u obrazloženju.

Jasnom funkcionalnom podelom korisnicima je olakšano snalaženje u prostoru; Render: 4MIND

Čovekomernost, bezbednost i dostupnost

Zelene površine su projektovane kao važan segment dizajna.

“Vođeno je računa o geometriji zelenih površina u sve tri dimenzije prostora tako da zelenilo bude prepoznatljiv prostorni element i sredstvo umetničkog izražavanja”, kažu u 4MIND.

Pri projektovanju su, kako dodaju, uzeti osnovni aspekti i principi, čovekomernost, bezbednost i dostupnost svim korisnicima.

Pošto je veliki deo sadržaja fakulteta nalazi u podzemnim etažama, sam objekat ima i karakter „pasivne kuće“.

Predloženo rešenje predviđa primenu toplotnih pumpi za dobijanje energije za potrebe grejanja i hlađenja objekta, dok su svi materijali za toplotnu izolaciju predviđeni da imaju nizak koeficijent gubitka toplotne energije, kako na fasadi tako i na krovnim ravnima.

“S obzirom da je objekat koncipiran tako da se veliki deo sadržaja fakulteta nalazi u podzemnim etažama i nivoima ispod zelenog landscapea, sam objekat, što se tiče trošenja energije, ima i karakter ‘pasivne kuće’, što je samo još jedan model ostvarene održive arhitekture objekta”, navode autori.

Render: 4MIND

Primenjeni građevinski materijali

Konstruktivni sklop objekta je kombinovani AB i čelični skelet sa prednapregnutim betonskim pločama i seizmičkim AB platnima. Fundiranje objekta je na temeljnoj ploči i podrumskim etažama sa AB zidovima.

Konstruktivni raster stubova je postavljen na 8,0 x 8,0 m kao najekonomičniji raster i omogućio je garažiranje i prolaz vozila u podzemnoj garaži u oba smera.

Vertikalne komunikacije (lift i stepenište) čine neprekinuta konstruktivna čvorišta i noseće elemente objekta od podzemnih etaža do poslednjih etaža, dajući neophodnu statičku seizmičku stabilnost.

Kod organizacije ovakve vrste objekata kretanje korisnika mora biti jasno i nedvosmisleno.

Glavni hol, atrijumi, hodnici i slobodni prostori su pre svega koncepcijski postavljeni kao koridori za komunikaciju studenata i profesora i omogućavaju im lak pristup svim sadržajima fakulteta.

Kako navode autori, kod organizacije ovakve vrste objekata kretanje korisnika mora biti jasno i nedvosmisleno.

“To je postignuto hodničkim sistemima, vidljivim vertikalnim stepenišnim komunikacija i pozicijom liftova, tako da je snalaženje u ovako složenom funkcionalnom prostoru pojednostavljeno u korist svih korisnika fakulteta”, kaže se u obrazloženju.

Render: 4MIND

Nenametljivo uklapanje u arhitetkonsko nasleđe

Materijalizacija je, navode autori, prilagođena kontekstu i ambijentalnosti urbanog bloka budućeg tehničkog kampusa.

“Landscape zeleni krov, sa transparentnim staklenim zid zavesama, kao i vertikalnim dinamičnim brisolejima od kortena nenametljivo se uklapaju u arhitetkonsko nasleđe postojećih fakulteta kao da su oduvek bili tu”, zaključuju na kraju arhitekte iz 4MIND.

Faktografija:

 • projekat: Proširenje Elektrotehničkog fakulteta i kampusa tehničkih fakulteta u Beogradu
 • autor: 4MIND
 • autorski tim: Ilja Mikitišin, Lazar Kuzmanov, Igor Mikitišin i Nemanja Dačić
 • maketa: Modelart Arhitekti
 • konsultanti: Conventus Consultants
 • godina: 2022.

Pogledajte 3D prezentaciju:

Grafički prilozi

Makete

Foto-galerija

Render: 4MIND
Render: 4MIND
Pobedničko rešenje arhitektonskog biroa 4MIND; Render: 4MIND
Pobedničko rešenje arhitektonskog biroa 4MIND; Render: 4MIND
Jasnom funkcionalnom podelom korisnicima je olakšano snalaženje u prostoru; Render: 4MIND
Jasnom funkcionalnom podelom korisnicima je olakšano snalaženje u prostoru; Render: 4MIND
Položaj dve kule je funkcionalno određen kao zaseban i odvojen od ostatka fakulteta, Render: 4MIND
Položaj dve kule je funkcionalno određen kao zaseban i odvojen od ostatka fakulteta, Render: 4MIND

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

12 komentara

 1. Aleksandar

  Arhitekti nisu zdravi!

 2. Poništite konkurs

  Kakav UŽAS! Pored onako lepog Arhitektonskog fakulteta i kakvo jeftino rešenje! Ovo treba poništiti!

 3. kolega

  najlogicnije resenje. bravo

 4. Beli

  Ovo se uopšte ne uklapa u okolinu. Užas!

 5. Beli

  Da li je moguće da ovo nije moglo malo više da se uskladi sa postojećim objektima? Postajemo grad nesklada.

 6. mst

  Samo još jedna kopija projekata danskih biroa (Henning Larsen, SHL, BIG koji zaslužuju da budu ovde potpisani:). Jednostavno, generička arhitektura bez identiteta i duha mesta…

 7. Biljana

  Kao urbanista, oduševljena sam ovim zelenim projektom koji oslobađa prostor unutar bloka koji mi je veoma nedostajao tokom studija na Arhitektonskom fakultetu. Vešto pozicioniranje vertikalnih volumena unosi dinamiku u prostor markiran nasleđenim teškim, statičnim, klasično strogim zgradama. Nadam se da će se projekat u celosti realizovati, čime bi i prostori oko Biblioteke zaista prodisali. Čestitam!

 8. Julijana

  Re[enje je i ružno i nefunkcionalno. Ja sam ETF inženjer, radila sam na tom fakultetu kasnije i sigurna sam da naši zahtevi za funcionalnošću zahtevaju svetlost i dobro ozrganizovan prostor a ne mrak, niske plafone a sve zbog veštačkog zelenila. Studentima ETF su potrebni tereni, otvoren prostor koji sada postoji samo ga treba osvežiti i bolje iskoristiti. Tehnički fakulteti – taj naziv se ne odnosi samo na Arhitektonski fakultet, cela ta stara zgrada ima predivnu i funkcionalnu arhitekturu. Nagrada za nešto ovako ( prva nagrada je iznosila 24.000 evra a ne 15.000 kako se sada objavljuje) je dodatni gubitak.

 9. Mirjana

  Nista nije prodisalo a zelenilo u 3D ce ostati samo na slikama. Po starom dobrom obicaju od zelenila ce se realizovati eventualno zardinjere. Samo resenje je zagusenje unutrasnjeg dvorista i preizgradjivanje vec preizgradjenog. Kao arhitekta sam razocarana a kao covek potuno zgrozena razmisljanjima i delovanjem kolega koji su ovo osmislili.

 10. Marko

  Cestitke na prvom mestu. Molim projektantski tim da za razradu projekta angazuju urbanog dizjanera ili pejzaznog arhitektu (urban designer or landscape architect) kako bi unapredili dizajn zelenih povrsina koja su jedan od glavnih karakteristika ovog resenja. Zelene povrsine imaju ogromni potencijal ali su slabo osmisljenje i razradjene.

 11. Mašinac

  Poštovane arhitekte, na mestu gde biste gradili podzemni parking se trenutno nalazi najveći univerzitetski aerotunel u Evropi. Baš lepo što ste zamislili tako nešto da rušite.

 12. Inženjer

  Estetski neskladno, apsolutno nefunkcionalno čak i u teoriji (znam, jer sam bila deo ETF-a godinama), i ne znam kako misle na tako malom prostoru da se funkcionalno 200 ljudi smesti u amfiteatar i izađe iz njega dok traje pauza. Pogledajte glupost kako to izgleda na FON-u koji je veći od ovog rešenja. O osećaju rupe i zatvorenog prostora i da ne govorim. Ne možete samo otvoriti kapije i očekivati da se same po sebi čuvaju te pasarele i prelazi kada pored imate KST gde će se prvom prilikom skupljati ljudi po tom dvorištu i napraviti isto ruglo kao i u podzemnom kod Vuka. Pošto ste analizi problema prišli poprilično površno nadam se da će cela ideja propasti. Pozdrav.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *