Stanje na gradilištu u februaru 2023. godine; Foto: Inobačka
Izdvojeno, Izvođenje

5.000 kubika betona za dijafragmu podzemne garaže Modena u centru Novog Sada

Plan je da se u naredna četiri meseca izvrši kompletan iskop glavnog objekta i da se izbetonira konstrukcija garaže kraj čuvene Tanurdžićeve palate u novosadskoj ulici Modene. 

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Novom Sadu, izgradnja četiri podzemne garaže sa ukupno 660 parking mesta u samom centru grada, predstavili smo vam premijerno u oktobru, kada smo se fokusirali na gradilište kod Izvršnog veća Vojvodine, popularne Banovine.

Ovom prilikom selimo se s druge strane Bulevara Mihajla Pupina, kako bismo vam pružili uvid u izgradnju druge garaže koja nosi ime italijanske Modene, grada-pobratima Novog Sada koju projektuje i izvodi kompanija Inobačka d.o.o.

Koncesija na 40 godina

Preduzeće „Javne garaže“ je finansijer celokupnog koncesionog posla za četiri javne garaže, a osnivači tog preduzeća su „Best in Parking“ i „Inobačka„.

Grad Novi Sad je vlasnik parcele koja se koncesijom daje na korišćenje na 40 godina. Zauzvrat, preduzeće „Javne garaže“ plaća koncesionu naknadu Gradu. Samim tim Grad Novi Sad ne izdvaja sredstva iz budžeta grada za finansiranje gradnje ni jedne od četiiri javne garaže.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pogledajte video izgradnje garaže Modena:

Šta je do sada urađeno

Radovi na izgradnji garaže „Modena“ zvanično su započeli 27. maja 2022. godine, i to izmeštanjem sve infrastrukture koja se nalazila u zoni gradnje Javne garaže.

Izmešten je magistralni vodovod kao i kanalizacija sa obe strane ulice Modena. Urađen je nov vrelovod koji je položen pre početka grejne sezone i to u posebno pripremljen kanal koji je oslonjen na novoizvedene dijafragme.

„Tek pošto je Telekom završio izmeštanje svih svojih kablova i omogućio nesmetan TT saobraćaj moglo se pristupiti izvođenju samog objekta“ – objašnjavaju iz Inobačke.

Prvo su izvođene dijafragme i to po prioritetu izgradnje već pomenutog kanala za toplovod. Kompletan posao iskopa i betoniranja dijafragmi je okončan u periodu od 80 dana. Ugrađeno je oko 5.000 kubika betona.

Van glavnog objekta su urađeni CFA šipovi za zaštitu iskopa za pristupne rampe. Izvršen je iskop u dubini od 4,5 m i napravljeni su platoi za izradu Benoto šipova koji su sastavni deo konstrukcije.

Benoto šipovi se direktno betoniraju u tlu. Iskop se štiti čeličnim cevima (zaštitnim kolonama), a iz cevi se kopa tlo odgovarajućom grajfer kašikom. U tako dobijen prostor u tlu se najpre ugrađuje armatura šipa, a potom se ispunjava betonom. Cev se paralelno izvlači i beton šipa dolazi u kontakt sa okolnim tlom.

Prostor gde se realizuje garaža Modena; Foto; Inobačka

Plan je da se u naredna četiri meseca izvrši kompletan iskop glavnog objekta i da se izbetonira konstrukcija.

Sa pomenutog platoa urađeni i CFA šipovi koji služe kao oslonci za razupiranje konstrukcije. Kran u zoni trga je namontiran sa rasponom 30 m, dok je drugi predviđen da se postavi na temelj koji je izrađen na šipovima i nalazi se unutar samog objekta.

Trenutno je u toku faza postavljanja razupora i nastavak iskopa na potrebnu kotu temeljenja. Plan je da se u naredna četiri meseca izvrši kompletan iskop glavnog objekta i da se izbetonira konstrukcija.

„Posle toga i demontaže krana iz objekta vršiće se iskopi pristupnih rampi i izrada njihovih konstrukcija“ – kažu u Inobačkoj, koja je sa eksternim saradnicima radila na projektovanju, a sada i izvođenju, obe podzemne garaže u Novom Sadu.

Pogled na gradilište u junu 2022. godine; Foto: Inobačka

268 parking mesta na tri nivoa

Podzemna javna garaža „Modena“ je osmišljena da zajedno sa garažom „Banovina“ omogući lakše parkiranje u centru Novog Sada. Prostiraće se na 9.575 m2 (bruto površina), dok je površina u osnovi 3.169 m2. Ukupan broj parkinga za putnička vozila je 268.

Na etaži -1 u jugozapadnom delu garaže predviđeno je uređenje ukupno 8 mesta za parkiranje električnih vozila. Za njih su obezbeđeni uređaji kojima se takva vozila pune električnom energijom.

Pristup i kolska saobraćajna veza je ostvarena preko dve pristupne saobraćajnice u jugoistočnom delu Ulice Modene.

Pristup i kolska saobraćajna veza je ostvarena preko dve pristupne saobraćajnice u jugoistočnom delu Ulice Modene.

„Takvo rešenje uslovljeno je zahtevima iz domena protivpožarne zaštite, kojima je propisano da garaža mora imati dva kolska pristupa, kao i prostornim dispozicijama postojećih prostornih sadržaja po kojima je garaži moguće prići praktično samo sa jugoistočne strane“ – kažu iz Inobačke.

Svaka od pristupnih saobraćajnica je širine 5,5 metara. Predviđeno je natkrivanje obe pristupne saobraćajnice, kako bi se sprečilo nakupljanje snežnog pokrivača i zaleđivanje gazećih površina. Podužni nagib kosih ravni je 15%.

Osnova krova

Pešačke vertikale uklopljene u ambijent

Pešački pristupi u objekat garaže obezbeđeni su kroz dve stepenišne vertikale. Jedna je u severozapadnom, a druga u jugoistočnom delu objekta. Obe su projektovane kao otvorena stepeništa. Uz stepenište na severozapadnoj strani predviđena je ugradnja lifta. 

Stepenište koje ima funkciju ulaza za vatrogasnu intervenciju pozicionirano je uz jugoistočno stepenište za korisnike. Ono neće biti korišćeno u redovnim uslovima i zato je orijentisano samo za pešački ulaz u garažu.

Sve pešačke vertikale se na površini terena uklapaju u ambijentalno okruženje i nadovezuju na prostorne kompozicije okolnih sadržaja. Zato je predviđeno da se ti elementi urede kao transparentne strukture sa lakom konstrukcijom.

Pogled na gradilište u oktobru 2022. godine; Foto: Inobačka

Krovna ploča koja nosi kompletno opterećenje

Naši sagovornici navode da su imali izazov prilikom projektovanja konstrukcije na podzemnoj garaži „Modena“, kada je krovnom pločom bilo potrebno prihvatiti kompletno opterećenje koje je predviđeno i u isto vreme ostaviti dovoljno prostora za potrebe parternog uređenja, instalacija, retenzije, planiranog drvoreda i slično.

Najveći izazov pri gradnji objekta je da se bezbedno zaštiti temeljna jama, kako pri izradi dijafragmi, tako i prilikom svih iskopa i razupiranja, te montaže krana unutar objekta na dodatne šipove. Potrebno je permanentno praćenje sleganja okolnih objekata koje se mora svesti na minimum.

Takođe, treba povesti računa i na obezbeđenje objekta od prodora podzemne vode tj. kvalitetno izvođenje sistema hidroizolacije. Samo izvođenje konstrukcije objekta je uobičajeno za betonske radove i ne očekuju se bilo kakvi problemi niti poteškoće, kažu iz Inobačke.

Pogledajte dron snimak iskopa:

Zaštita temeljne jame vrši dijafragmama debljine 60 cm koje se kopaju na dubinu od 33,0 m i kontraktorski betoniraju vodonepropusnim betonom.

Kako bi se mogla iskopati temeljna jama garaže, prvo se morala izvršiti zaštita iskopa. Na „Modeni“ se zaštita temeljne jame vrši dijafragmama debljine 60 cm koja se kopaju na dubinu od 33,0 m i kontraktorski betoniraju vodonepropusnim betonom.

Po zatvaranje dijafragme po obodu garaže se radi naglavna greda i snižava se nivo podzemne vode. Vrši se sukcesivno iskop i razupiranje metalnim cevima fi 508 mm o unapred izbušene šipove unutar objekta, koji su privremenog karaktera i služe samo u svrhu razupiranja i zaštite temeljne jame. Vrši se iskop u fazama do dubine od 16,00 m.

Pogled na gradilište u septembru 2022. godine; Foto: Inobačka

Predviđeno je povezivanje garaže sa konstrukcijom zaštite temeljne jame dijafragmom, u cilju pomoći prilikom sprečavanja objekta od isplivavanja.

Fundiranje objekta je predviđeno na temeljnoj ploči debljine 150 cm sa jednim nizom šipova prečnika 120 cm na mestu denivelacije temeljne ploče, a u cilju sprečavanja deformacije konstrukcije prilikom uzgona zbog prisutnog visokog nivoa podzemne vode u ekstremnim situacijama, odnosno da bi se obezbedio objekat od isplivavanja.

Takođe je predviđeno povezivanje garaže sa konstrukcijom zaštite temeljne jame dijafragmom, u cilju pomoći prilikom sprečavanja objekta od isplivavanja.

Pogled na gradilište u avgustu 2022. godine; Foto: Inobačka

Što manje prekida

Konstrukcija će se raditi po unapred pripremljenim taktovima, ali vodeći računa o tome da se objekat uradi sa što manje prekida kako bi se lakše postigla vodonepropusnost i lakše obezbedili prekidi u betoniranju.

Koristiće sistemska oplata DOKA za zidove, a međuspratne konstrukcije će se izvoditi unakrsnim korišćenjem drvenih nosača i njihovim podupiranjem po projektu. Sva oplata će biti glatka i nije predviđena dodatna obrada betonskih površina.

Za betoniranje se koristiti mobilni distributer koga betonom snabdeva stacionarna betonska pumpa. Svi elementi konstrukcije objekta su projektovani od betona klase C35/45.

Završna obrada poda u garažama je epoksidni premaz.

Pogled na gradilište u oktobru 2022. godine; Foto: Inobačka

Temeljna ploča i zidovi će biti rađeni betonom sa dodatkom kristala koji onemogućavaju prodor vode u objekat.

Kako su obe garaže u zoni stalnih podzemnih voda, mora se obezbediti izolacija koja će omogućiti nesmetan rad objekta i sprečiti prodor vode u njega. Temeljna ploča i zidovi će biti rađeni betonom sa dodatkom kristala koji onemogućavaju prodor vode u objekat.

„Naravno da je potrebno dodatno obezbeđenje na svim prekidima betoniranja ugradnjom specijalnih vodotesnih traka, kao i stroga kontrola proizvodnje, transporta, ugradnje i nege betona“ – kažu za Gradnju projektanti iz Inobačke.

Osnova nivoa -1.1 i -1.2

Vizuelno nenametljivi kubusi komunikacionih vertikala izlaze na nivo partera.

Za ventilaciju i odimljavanje garaže „Modena“ se postavljaju tri sistema. Ova tri sistema objedinjavaju u sebi ventilaciju i odimljavanje garaže.

Postavljaju se tri vertikalna građevinska kanala koji spajaju sva tri nivoa garaže. Od ovog vertikalnog kanala se granaju kanali od čelika sa kompenzatorima.

Na kraju građevinski predviđenih kanala, na krovu objekta se postavljaju ventilatori. Ventilatori se nalaze na kraju betonskog kanala na visini kote terena.

Dovod vazduha za ventilaciju i odimljavanje je preko ulazno-izlaznih rampi-ulaza u garažu, a kasnije preko silazno-uzlaznih saobraćajnica unutar garaže.

U sklopu vizuelno nenametljivih kubusa komunikacionih vertikala koje izlaze na nivo partera, obezbeđuje se i prostor u koji će biti smešteni ventilatori kako ne bi bili vidljivi i narušavali vizuelni doživljaj predmetne lokacije.

Podužni preseci

Zaštita od požara

U garaži je predviđen sistem za automatsko gašenje požara – sprinkler sistem, instalacija koja spada među najefikasnije instalacije za gašenje požara.

Pored gašenja, pri aktiviranju sprinkler instalacija istovremeno vrši i dojavu požara davanjem alarmnog signala, pošto su u sprinkler ventili snabdeveni presostatom čiji impulsi se prosleđuju do odgovarajućeg mesta (centrale za dojavu požara).

Garaža će biti štićena potrebnim brojem unutrašnjih i spoljašnjih hidranata. U garaži su predviđeni sistemi za dojavu požara, detekciju CO2, sistemi odimljavanja i gašenje požara.

Pogled na gradilište u septembru 2022. godine; Foto: Inobačka

Stablo koprivića biće sačuvano

Sa jugoistočne strane nalazi se stablo Koprivića (Celtis australis L.) koje je Skupština Grada Novog Sada stavila pod zaštitu na osnovu Rešenja o zaštiti Spomenika prirode „Koprivić u centru Novog Sada“.

„Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izdao je uslove zaštite prirode za rad na zaštićenim prirodnim dobrima i dao podatke o istim u postupku izrade projektne dokumentacije“ – kažu za naš portal iz Inobačke.

Pogled na gradilište u januaru 2023. godine; Foto: Inobačka

Završetak na proleće

Za konstrukciju i opremanje garaža je rok do proleća 2024, i do kada bi trebalo da se završi i parterno uređenje kako bi ovaj gradski prostor i podzemni parking bio vraćen u upotrebu.

„Za parterno uređenje odgovoran Grad Novi Sad i nadamo se da će i oni uspeti u istom roku da završe svoj deo posla, naročito što će moći da pristupe izvođenju radova paralelno sa opremanjem garaža, a po završetku izrade betonske konstrukcije garaža“ – kažu za kraj projektanti iz Inobačke.

Gradilište garaže Modena u januaru:

Grafički prilozi

Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom nivoa -1
Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom nivoa -1
Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom krova
Situaciono-nivelacioni plan sa osnovom krova
Osnova nivoa -3.1 i -3.2
Osnova nivoa -3.1 i -3.2
Osnova nivoa -2.1 i -2.2
Osnova nivoa -2.1 i -2.2
Osnova nivoa -1.1 i -1.2
Osnova nivoa -1.1 i -1.2
Osnova krova
Osnova krova
Podužni preseci
Podužni preseci
Poprečni preseci
Poprečni preseci

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *