Odgovori na pitanja arhitekata za konkurs Eko naselje
Konkursi

Konkurs Eko naselje u Petrovaradinu – Odgovori na pitanja učesnika

Međunarodni konkurs za Eko naselje u Petrovaradinu privukao je veliku pažnju arhitekata širom regiona. Pogledajte koja su sve pitanja postavljali zainteresovani učesnici.

Data Investment, u saradnji sa kompanijama Xella Srbija, Energy Net, Home Concept, Aling-Conel i Oblo Living raspisao je Međunarodni, otvoreni, anketni, jednostepeni i anonimni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje ekološkog naselja u Petrovaradinu.

Cilj konkursa je da se izaberu najkvalitetnija rešenja u pogledu oblikovanja, uklapanja u okruženje i prostorne organizacije naselja, uz zadovoljenje visokih standarda energetske efikasnosti.

Do sada, na adresu portala Gradnja stiglo je 14 pitanja od strane zainteresovanih učesnika. U daljem delu članka donosimo vam odgovore na njih.

Međunarodni konkurs za Eko naselje u Petrovaradinu privukao je veliku pažnju arhitekata širom regiona

1. Da li možemo da dobijemo neki detaljniji opis sadržaja i oblikovanja koje zahteva opšti gradski centar, ili se to zasniva na stavkama navedenim u raspisu na vašem sajtu, te se autorima prepušta sloboda u pogledu organizacije i pojavnosti objekta?

Kako je reč o anketnom konkursu, opis sadržaja i oblikovanja objekta opštegradskog centra dat je u širim okvirima, a zasniva se na stavkama navedenim u raspisu. Autorima se prepušta sloboda u pogledu organizacije i pojavnosti objekta, a u okvirima parametara navedenim u Službenom listu grada Novog Sada – Pravila građenja za opštegradske centre.

2. Da li se konkursom prilažu rešenja za sva tri tipa stambenih objekata (kuća), ili se bira samo jedan od ta tri tipa kuće koji se rešava na idejnom nivou, dok su preostala dva tipa prikazana samo u okviru urbanističke celine naselja?

U pogledu razrade arhitektonskog rešenja bira se samo jedan od tri tipa kuća koji se rešava na idejnom nivou (u razmeri 1:100), dok preostala dva tipa treba prikazati samo u okviru urbanističke celine naselja (u razmeri 1:500 ili 1:1000).

3. Da li imate topografski snimak terena ili neku integrisanu podlogu na kojoj bi se mogla sagledati konfiguracija terena?

Topografski snimak terena i integrisana podloga nisu deo prateće grafičke dokumentacije. Iako postoje izvesne minimalne razlike u visinskim kotama, one su zanemarljive i stav Raspisivača jeste da se predmetna parcela tretira kao ravna površina.

U pogledu razrade arhitektonskog rešenja bira se samo jedan od tri tipa kuće koji se rešava na idejnom nivou.

4. Da li imate podatke o dostupnoj javnoj infrastrukturi u blizini predmetne lokacije? Vodovod, kanalizacija i slično?

Kako je konkurs anketnog tipa, priključivanje na javnu dostupnu infrastrukturu nije deo projektnog zadatka. Na predmetnoj parceli obezbeđena je infrastruktura za moguće priključivanje za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, gas, optiku i kablovsku liniju.

5. Da li se lokacija može obići, u Vašoj ili slobodnoj režiji?

Da. Lokacija se može slobodno obići u slobodnoj režiji. Sprovodilac može organizovati stručni obilazak lokacije ukoliko se više od 10 prijavljenih učesnika izjasni kao zainteresovano.

6. Dron fotografije ne uspevamo da sagledamo uz obaveštenje da je neodgovarajući format fajla. Da li je imate predlog rešenja?

Dron fotografije predmetne parcele (njih ukupno 19) postavljeno je na Google Drive, zajedno sa drugom konkursom dokumentacijom. Fotografije se mogu pogledati i preuzeti u JPEG formatu sa ove adrese. Dron video snimak lokacije je dostupan online i možete pogledati na Gradnja YouTube kanalu.

7. Pošto je učešće dozvoljeno studentima, a student sam – da li mogu sama da konkurišem pošto nemam licencu?

Uslov učešće na konkursu je da najmanje jedan član tima bude arhitekta sa licencom. Studentima arhitekture je otvorena mogućnost učešća u saradnji sa starijim, licenciranim kolegom i/ili koleginicom.

8. Da li je potrebno poslati 3 varijante kuće ili jednu kuću?

Odgovor je isti kao i za Pitanje broj 2: U pogledu razrade arhitektonskog rešenja bira se samo jedan od tri tipa kuće koji se rešava na idejnom nivou (u razmeri 1:100), dok preostala dva tipa treba prikazati samo u okviru urbanističke celine naselja (u razmeri 1:500 ili 1:1000).

9. Da li postoji neki konkretniji spisak sadržaja opštegradskog centra ili je on žrtva slobodnog tumačenja?

Odgovor je isti kao i za Pitanje broj 1: Kako je reč o anketnom konkursu, opis sadržaja i oblikovanja objekta opštegradskog centra dat je u širim okvirima, a zasniva se na stavkama navedenim u raspisu. Autorima se prepušta sloboda u pogledu organizacije i pojavnosti objekta, a u okvirima parametara navedenim u Službenom listu grada Novog Sada – Pravila građenja za opštegradske centre.

Studentima arhitekture je otvorena mogućnost učešća u saradnji sa starijim, licenciranim kolegom i/ili koleginicom.

10. Da li se 1.000 reči koje treba da sadrži opis dele na sve tri kategorije (urbanistički, arhitektonski i tehnološki deo) ili svaka celina ima po 1.000 reči.

Tekstualni deo projekta treba da sadrži do 1.000 reči ukupno, a sadržaj opisa se deli na sve tri kategorije (urbanistički, arhitektonski i tehnološki deo).

11. Da li je potrebno napraviti energetski pasoš objekta da bi dokazali da on pripada minimalno B kategoriji energetske efikasnosti, ili se podrazumeva da ako koristimo proizvode sponzora mi to zadovoljavamo automatski?

Izrada energetskog pasoša objekta da bi se dokazalo da objekat pripada minimalno B kategorije energetske efikasnosti nije deo projektnog zadatka. U vezi energetske efikasnosti učesnici se mogu konsultovati sa stručnjacima iz ove oblasti ili tehničkom podrškom čiji se kontakt navodi u raspisu konkursa.

Izrada energetskog pasoša objekta nije deo projektnog zadatka.

12. Da li bi moglo da se pojasni tačnije šta se podrazumeva pod delom koji kaže: „da je minimalna širina uličnog fronta 12 m“?

U priloženim pravilima građenja navodi se: „za slobodnostojeće objekte minimalna površina parcele je 300 m2, a minimalna širina uličnog fronta je 12 m, uz dozvoljenu toleranciju do 10%„. Ove propozicije odnose se na pravila parcelacije, a ne odnosi se na pravilo dimenzionisanje slobodnostojećih stambenih objekata. Od učesnika se očekuje da poštuju parcelaciju koja je data u sklopu grafičkih priloga konkursne dokumentacije.

13. Šta je tačno opštegradski centar?

U važećem GP Novog Sada ovaj pojam se uopšteno definiše na sledeći način: “Opštegradske centre čine prostori na kojima se sadržaji mogu organizovati u polifunkcionalne prostorne celine, a prema vrsti, značaju objekata i području čije stanovništvo zadovoljavaju, …” i podrazumeva strateško opredeljenje plana da razvija grad na policentričan način, razvijajući razne prevashodno javne sadržaje van samog istorijskog centra grada.

Ovo se u GP NS vidi i u opisu sadržaja opštegradskih centara, gde se navodi sledeće: “Saglasno značaju delova centra, ulozi u sistemu, specifičnostima položaja utvrđuje se i struktura sadržaja koji će se razvijati u njima. … Dominantan sadržaj ostalih delova glavnog centra treba da bude poslovno-trgovačkog i ugostiteljskog karaktera sa sadržajima javnih službi: kulture, nauke, organa lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i dr. … Struktura sekundarnih centara se ne razlikuje bitno od strukture glavnog centra, s tim što se značaj i kapaciteti javnih službi planiraju prema mreži i prilagođvaju gravitacionom području koje opslužuju.”

Obrazloženje je preuzeto sa sajta Društva arhitekata Novog Sada.

14. Da li će biti nagrada za otkup?

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji zadovoljavaju propozicije konkursa, stručni žiri će dodeliti tri nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 12.000 evra.

15. Kojoj zoni pripada predmetna parcela? 

Predmetna parcela pripada IV gradskoj zoni Novog Sada: Opšta stambena zona u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova stambene izgradnje.

Parametre za izgradnju u ovoj zoni, pored Izvoda iz Službenog lista grada Novog Sada, moguće je pronaći u Pravilniku o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju, strana broj 11. (Opšta pravila za izgradnju za opšte stambene i mešovite zone u naseljima srednjih gustina, Član 53-56).

16. Da li je moguće graditi dvojni objekat koji se prostire na dvije čiji je zajednički zid ujedno i granica parcele?

Jeste moguće graditi dvoji objekat. U pratećoj konkursnoj dokumentaciji, Izvod iz Službenog lista grada Novog Sada, navodi se: „Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći ili dvojni, na međusobnoj udaljenosti prema odredbama Pravilnika o opštim plavilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju“.

Opšta pravila za izgradnju za opšte stambene i mešovite zone u naseljima srednjih gustina

17. Da li svi članovi tima moraju biti prijavljeni (registrovani) popunjavanjem formulara, ili je dovoljno da bude registrovan samo jedan član tima koji predaje konkursni rad?

Radi prijave za učešće i praćenje obaveštenja, dovoljno je da bude registrovan samo jedan član tima koji predaje konkursni rad.

18. U smernicama za projektovanje piše: „Fasade kuća projektovati u sistemu belih površina, uz mogućnost primene rešenja iz Porcelanosa asortimana kontaktnih i ventilisanih fasada.“ Da li to znači da se očekuje da fasade budu bele boje bez obzira na to što Porcelanos fasadni paneli mogu biti različitih boja i paterna?

Primena Porcellanos-a fasadnih panela iz Home Concept asortimana proizvoda je preporučena. Moguće je koristiti različite sisteme kontaktne i/ili ventilisane fasade, kao i različite kombinacije boja i tekstura.

U pogledu energetske efikasnosti, likovnosti i oblikovanja, sistem belih površina je preporučen radi manjeg pregrejavanja fasada. Učesnici u svojim rešenjima mogu primeniti i druge sistema ukoliko smatraju da doprinose boljem odgovoru na projektni zadatak.

Registracija i pitanja učesnika

Pitanja i zahteve za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima registrovani učesnici mogu postaviti na e-mail adresu [email protected], a najkasnije do 11. jula 2022. godine (do kada traje i finalni rok registracije za učešće).

Konkurs raspisuje kompanija Data Investment sa svojim partnerima

Korisni članci na portalu Gradnja.rs:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *