Međunarodni konkurs za Eko kuću u Petrovardinu; Foto: Gradnja.rs
Izdvojeno, Konkursi

Učestvujte na konkursu Eko naselje u Petrovaradinu

Arhitekte iz Srbije i regiona pozivaju se da do 18. jula osmisle idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje naselja u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa.

Data Investment, u saradnji sa kompanijama Xella Srbija, Energy Net, Home Concept, Aling-Conel i Oblo Living raspisuje međunarodni, otvoreni, anketni, jednostepeni i anonimni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje ekološkog naselja u Petrovaradinu. Konkurs organizuje i sprovodi portal Gradnja.rs.

Cilj konkursa je da se izaberu najkvalitetnija rešenja u pogledu oblikovanja, uklapanja u okruženje i prostorne organizacije naselja, uz zadovoljenje visokih standarda energetske efikasnosti.

Predmetna lokacija od oko 1,2 hektara nalazi se u Petrovaradinu (IV gradska zona), u delu novosadskog naselja Karagača, na desetak minuta od gradskog centra. Reč je o opštoj stambenoj zoni u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova stambene izgradnje. Lokacija se nalazi u delu Novog Sada koji prolazi kroz korenitu transformaciju pojavnosti, sadržaja i identiteta – od periferne zone do vredne gradske lokacije poželjne za porodični život.

Predmetna lokacija nalazi se na svega nekoliko minuta od centra Novog Sada; Foto: Gradnja.rs

Potrebno je osmisliti naselje od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.

Povod za raspisivanje konkursa leži u spontanom procesu džentrifikacije Petrovaradina, nedostatku kvalitetnih arhitektonskih rešenja i naglog rast cene građevinskih materijala, izvođenja i održavanja. U promenjenim okolnostima od učesnika se očekuje da predlože nova, održivija rešenja i to od nivoa urbanističkog sklopa do tehničkih karakteristika jedinice. U kontekstu paralelnih procesa, porodična kuća postavlja se u samo središte promišljanja novih obrazaca stanovanja i ekoloških standarda.

Zadatak konkursa je da se osmisli funkcionalno i oblikovno atraktivno idejno rešenje stambenog naselja energetski efikasnih kuća u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa. Po svojoj strukturi i sadržaju, zadatak konkursa se sastoji iz tri dela: (1) urbanističkog, (2) arhitektonskog i (3) tehnološkog.

Prvi deo odnosi se na urbanističko rešenje i postavku Eko naselja od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.

Drugi deo zadatka odnosi se na izradu idejnog arhitektonskog rešenja jedne tipske porodične kuće u sklopu sa elementima pejzažnog uređenja.

Treći deo zadatka odnosi se na predlog scenarija energetske efikasnosti i održivosti, a primenom preporučenih materijala i sistema.

Prijava i rokovi

Konkurs počinje 23. maja i traje osam nedelja. Krajnji rok za dostavu radova je 18. jul. Sva pitanja učesnici mogu postavljati najkasnije do 11. jula. Objava rezultata je 28. jula na portalu Gradnja.

Po karakteru konkurs je anketni, jednostepeni i međunarodni. Pravo učešća na konkursu imaju sve arhitekte, odnosno arhitektonski biroi iz bivših jugoslovenskih republika, pod uslovom da najmanje jedan član tima bude arhitekta sa licencom.

Prijava za učešće je obavezna i može se izvršiti popunjavanjem online formulara.

Podloge, konkursni materijal i prateću dokumentaciju učesnici mogu preuzeti OVDE.

Konkurs raspisuje kompanija Data Investment sa svojim partnerima

Predmet i obuhvat konkursa

Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističkog i arhitektonskog rešenja Eko naselja energetski efikasnih kuća u Petrovaradinu. Predmetna lokacija se nalazi u ivičnoj zoni Novog Sada, u Petrovaradinu – naselje Karagača, nedaleko od Nove opšte gradske bolnice. Karagača je deo grada koji preko Mosta slobode direktno povezan sa Bulevarom oslobođenja i gradskim štrandom, a koji trenutno prolazi kroz korenitu transformaciju.

Obuhvat konkursa predstavlja građevinska parcela 4572, čija površina iznosi 11.795 m2, a nalazi se u IV gradskoj zoni. Na parceli je predviđena izgradnja objekata jednoporodičnog stanovanja niskih gustina (a visokog stambenog standarda), neto površine od 150 do 250 m2. Takođe, predviđena je i izgradnja objekta opštegradskog centra mešovite namene (P+2 sa ravnim krovom).

Parcela se dužom stranu pruža u pravcu sever-jug. Parcela je podeljena na 14 manjih placeva, od koja je prvi i najveći namenjen objektu opštegradskog centra. Ostale parcele su slične širine (oko 15,9 metara), različite površine i dužine. Ovi placevi predviđeni su za izgradnji objekata jednoporodičnog stanovanja maksimalne spratnosti Pr+1+Pk (prizemlje, sprat i potkrovlje).

Obuhvat urbanističkog dela konkursa je lokacija u celini. Obuhvat arhitektonskog i tehničkog dela konkursa jeste jedna od 13 raspoloživih placeva u sklopu, a koji učesnici biraju po samostalnom izboru, u odnosu na predloženu koncepciju i stambenu tipologiju.

Parcela se nalazi u IV gradskoj zoni i podeljena na 14 manjih placeva, od koja je prvi i najveći namenjen objektu opštegradskog centra.

Povod i ciljevi izrade konkursa

Povod za raspisivanje konkursa je potreba za unapređenjem i jačanjem kapaciteta energetske efikasnosti, ekološke održivosti i ekonomske pristupačnosti objekata porodičnog stanovanja, kao i nužnost primene savremenih inovativnih materijala, naprednih sistema i tehnologija građenja u cilju smanjenja potrošnje energije i ograničenja emisije CO2.

Krupne, brze i neočekivane promene koje su se odigrale u poslednjih par godina na globalnom nivou direktno su uslovile da postojeći modeli projektovanja, gradnje i održavanja porodičnih kuća postanu neprimereni, neprilagođeni i prevaziđeni. Svet koji se učestalo menja ne omogućava uspostavljanje statičnih šema, ali uslovljava pojavu novih situacija i pratećih problema čije rešavanje ne leži u iskustvu i teoriji stečenih tradicijom. Za njihovo prevazilaženje neophodne su inovacija i originalne zamisli.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima i potencijalima predmetne lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje Eko naselja energetski efikasnih kuća, a koje je prilagođeno potrebama i demografskoj strukturi savremene porodice.

Namera je da se kroz konkursne aktivnosti preispitaju i sagledaju prostorni, programski i oblikovani kapaciteti predmetne lokacije.

Program konkursa

1. Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje i sprovodi u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/2015).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Pozicija placa u odnosu na Dunav; Foto: Gradnja.rs

2. Uslovi za učešće na konkursu

Konkurs je regionalni i anketni. Po tipu on je otvoren, jednostepen i anoniman. Pravo učešća na konkursu imaju arhitektonski biroi, samostalni projektanti i studenti arhitekture iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine.

Uslov je da najmanje jedan od autora konkursnog rada poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije iz stručne oblasti arhitektura. Svaki od učesnika ima pravo učešća na konkursu samo sa jednim radom i u okviru jednog tima.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju ili žiriranju  konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa
 • konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve elemente određene raspisom

Uslov je da najmanje jedan od autora konkursnog rada poseduje licencu.

3. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju elektronskim putem. Detaljna uputstva za imenovanje dokumentacije i način označavanje priloga data su u Poglavlju 8 (Dostavljanje konkursnog materijala).

Konkursni radovi  koji nisu pripremljeni i dostavljeni u skladu sa datim smernicama i u predviđenom roku mogu biti diskvalifikovani iz procesa ocenjivanja. Konkursni rad, svi tekstualni opisi i prateći prilozi koji se podnose uz konkursni rad mogu po izboru autora biti napisani na srpskom ili maternjem jeziku učesnika.

Svaki list u okviru konkursnog rada u gornjem desnom mora biti označen šifrom od 7 brojeva, a koju učesnici biraju samostalno. Koristiti font Ariel.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata: (1) Plakat za web izložbu i (2) Svesku sa grafičkim prilozima i tekstualnim obrazloženjem.

Plakat za web izložbu predaje se u JPEG formatu, na listu dimenzije 42×29,7 cm (A3), horizontalna orijentacija, a priprema se prema zadatom Templateu.

Sveska sa grafičkim prilozima i tekstualnim obrazloženjem predaje se u PDF formatu na listu dimenzije 42×29,7 cm (A3), horizontalna orijentacija. Rezolucija 150 dpi. U gornjem desnom uglu svaki list treba biti označen autorskom šifrom od 7 brojeva koju učesnici biraju sami.

Sveska treba da sadrži tekstualni deo koji opisuje osnovni koncept i obrazloženje predloženog idejnog rešenja. Tekstualni opis treba podeliti na tri celine: (1) urbanizam, (2) arhitektura i (3) tehnologija. Opis ne treba biti duži od 1.000 reči. Koristiti font Ariel.

3.1. Tekstualni sadržaj sveske:

 1. Prikaz urbanističke postavke Eko naselje sa predloženom tipologijom objekata, odnos prema okruženju sa ostvarenim urbanističkim parametrima
 2. Opis urbanističke postavke i oblikovanja objekta opštegradskog centra
 3. Opis idejnog rešenja projekta porodične kuće (forma, funkcija, konstrukcija)
 4. Funkcionalni raspored sadržaja i opis pojedinih programskih celina, stambenih i pratećih sadržaja unutar porodične kuće i u okviru predmetne parcele
 5. Tabelarni prikaz ostvarenih bruto i neto površina porodične kuće
 6. Scenario ostvarivanja energetske efikasnosti i održivosti realizovan primenom preporučenih materijala i sistema
 7. Tekstualni opis se može dopuniti dijagramima, šemama i skicama koje dodatno objašnjavaju pojedine elemente rešenja

3.2 Grafički sadržaj sveske:

 1. Situacioni plan Eko naselja sa elementima pejzažnog uređenja, R = 1:500 ili 1:1000
 2. Aksonometrijski prikaz urbanističkog sklopa naselja iz dva pravaca po izboru autora
 3. Plan opštegradskog centra (osnove, dva karakteristična preseka i izgledi), R = 1:200
 4. Prizemlje tipske porodične kuće sa elementima parternog uređenja, R = 1:100
 5. Osnova sprata i potkrovlja (ukoliko postoji), R = 1:100
 6. Dva karakteristična preseka, R = 1:100
 7. Dva karakteristična izgleda, R = 1:100 A
 8. 3D prikazi idejnog arhitektonskog rešenja kuće iz najviše 10 pravaca po izboru autora (enterijer i eksterijer)

Sadržaj konkursnog rada obuhvata Plakat za web izložbu i Svesku sa grafičkim prilozima i tekstualnim obrazloženjem.

 

4. Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka:

 • 23. maj 2022.

Rok za registraciju i postavljanje pitanja:

Rok za predaju radova:

 • 18. jul 2022. (do 20:00)

Rok za objavu rezultata:

 • 28. jul. 2022.

Krajnji rok za predaju konkursnih radova je 18. jul (do 20:00).

5. Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji zadovoljavaju propozicije konkursa, stručni žiri će dodeliti sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 12.000 evra:

 • Prva nagrada 7.000 evra
 • Druga nagrada 3.000 evra
 • Treća nagrada 2.000 evra

Stručni žiri će rasporedu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i raspisom, najkasnije u roku od 30 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Ukupni nagradni fond za dodelu nagrada iznosi 12.000 evra.

6. Sastav stručnog žirija

Stručni žiri zasedaće u sastavu:

Sekretar žirija: Dragan Marković, portal Gradnja.rs

7. Kriterijumi za ocenjivanje radova

Pristigle radove stručni žiri će ocenjivati prema kriterijuma:

 • Jasan prostorni koncept urbanističkog sklopa naselja, prepoznatljivost i pristupačnost.
 • Poštovanje programskih načela, kapaciteta i urbanističkih parametara. Usklađenost i primerenost predloženih stambenih tipologija.
 • Međusobna usklađenost funkcije, forme i konstrukcije porodične kuće.
 • Inovativnost koncepta koji uključuje ekološke i energetske efikasne principe.
 • Ekonomičnost, racionalnost i izvodljivost. Primena preporučenih materijala i sistema.

O svom radu žiri podnosi Izveštaj koji sadrži obrazloženje za izbor nagrađenih radova, kao i smernice odluku o raspodeli nagrada.

8. Dostavljanje konkursnog materijala

Konkursni materijal učesnici dostavljaju elektronski i to putem slanja A3 sveske u PDF formatu na e-mail adresu [email protected]. Ukoliko su fajlovi zbirno veći od 10 MB, koristiti platformu WeTransfera.

„Subject“ mail-a treba biti anoniman, odnosno napisan na sledeći način: KONKURS_šifra rada. Primer: KONKURS_1597532.

Pored A3 sveske, učesnici su u obavezi da dostave i jedan A4 list u PDF formatu pod nazivom AUTORI_šifra rada. Primer: AUTORI_1597532.

U ovom dokumentu navesti imena autora/autorskog tima, njihov kontakt telefon i e-mail adresu. Primer: Dragan Marković, +381 64 35 280 73, dragan@gradnja.rs.

Šifru rada koja se sastoji od 7 brojeva učesnici biraju samostalno.

9. Pitanja učesnika

Pitanja i zahteve za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima registrovani učesnici mogu postaviti na e-mail adresu [email protected], a najkasnije do 11. jula.

Odgovori na postavljena pitanja, isključivo vezana sa raspisom i programom konkursa, biće objavljeni na portalu Gradnja, u posebnom članku izdvojenom za tu namenu.

10. Registracija

Prijava za učešće na konkursu je obavezna i može se izvršiti popunjavanjem formulara.

Pitanja i zahteve za dodatnim informacijama učesnici mogu postavljati do 11. jula.

Prateća dokumentacija

 Grafičke digitalne podloge

 • Geodetski snimak lokacije sa parcelacijom

Izvodi iz planskih dokumenata

 • Izvod iz Službenog lista grada Novog Sada
 • Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (IV zona)
 • Izvod iz Katastra (parcela 4572)

Foto i video dokumentacija

 • Dron fotografije predmetne lokacije
 • Video snimak predmetne lokacije
 • Fotografija lokacije sa parcelacijom

Prateća dokumentacija

 • Priručnik za energetsku sertifikaciju zgrada
 • Katalozi preporučenih materijala i sistema

Template plakata za web izložbu

 • Template plakata za web izložbu (PSD format)
Plac je približno 1,2 hekatara; Foto: Gradnja.rs

Smernice za projektovanje

Objekte u okviru urbanističkog sklopa razvijati po istoj programskoj, funkcionalnoj i oblikovnoj koncepciji, a spram parametara datim u pravilima građenja i karakteristika IV gradske zone. Optimalno iskoristiti prednosti orijentacije i fizionomije predmetne parcele.

Ispitati mogućnost primene različitih stambenih tipologija i gustina stanovanja – slobodnostojećih i udvojenih objekata različitih struktura, atrijumskih ili polu-atrijumskih kuća. Pravila građenja ne dopuštaju izgradnju kuća u neprekinutom nizu.

Urbanistički sklop Eko naselja treba da se sastoji od 14 objekta, i to od opštegradskog centra (spratnosti objekta P+2 sa ravnim krovom) i 13 objekata porodičnih kuća (spratnosti P+1+Pk). U pogledu veličine i površine, predložiti izgradnju tri tipa porodičnih kuća:

 • Tip 1: oko 150 m2 neto površine
 • Tip 2: oko 200 m2 neto površine
 • Tip 3: oko 250 m2 neto površine

Veličinu kuće prilagoditi površini parcele i njenoj poziciji u sklopu. Razmotriti mogućnost stepenovanja volumena i rasporeda sadržaja po dubini parcele.

Opšti gradski centar je urbanistička celina u kojoj preovlađuje vanstambeni sadržaj lokalnog karaktera. Površina placa iznosi 1.920 m2, a indeks zauzetosti može biti do 60%, spratnost P+2 sa ravnim krovom, a maksimalna površina oko 3.500 m2 bruto. U prizemlju predvideti uslužne delatnosti, a na gornjim etažama kancelarijski prostor otvorenog plana, poslovne apartmane i druge kompatibilne sadržaje. Fasada objekta treba biti ventilisana.

Urbanistički parametri i pravila građenja data su u Pravilniku o opštim pravilima za parcelaciju regulaciju i izgradnju, kao i u izvodima iz Službenog lista grada Novog Sada.

U pogledu veličine i površine, predložiti izgradnju tri tipa porodičnih kuća.

U pogledu oblikovanja porodičnih kuća preporučuje se primena ravnih krovova ili kombinacija ravnog i kosog krova.  Na krovu svake kuće predvideti najmanje 30 m2 slobodnog prostora za postavljanje solarnih panela. Oblikovno i estetski težiti primeni skladnih volumena i velikih prozorskih portala. Fasade kuća projektovati u sistemu belih površina, uz mogućnost primene rešenja iz Porcelanosa asortimana kontaktnih i ventilisanih fasada.

Predvideti najmanje 2 parking mesta po stambenoj jedinici. Parikaranje ili garažiranje vozila obezbediti na parceli za sopstvene potrebe. Razraditi parterno rešenje sa osnovnim elementima pejzažnog uređenja prilagođeno aktivnoj svakodnevnici. Kod placeva veće površine predložiti smeštanje letnje kuhinje i bazena.

Bez obzira na spratnost i predloženu stambenu tipologiju, sadržaj unutar objekata rešiti kroz jasnu podelu dnevne i noćne zone. Raspored sadržaja rasčlaniti kroz horizontalnu, vertikalnu ili kombinovanu distribuciju.

U okviru zone zajedničkih aktivnosti predvideti prostrani dnevni boravak, kuhinju sa ostavom i trpezariju. U cilju postizanje dinamičnih ambijenata, podstiče se primena raumplan i open space koncepcija. Zavisno od veličine i površine objekta, u noćnoj zoni predvideti od 3 do 5 spavaćih soba. Poželjno je da se u okviru kuća veće površine nađe prostor duple spratne visine koji povezuje sadržaja donjih i gornjih etaža.

Učesnici se pozivaju da predlože kreativna i inovativna organizaciona rešenja, oličena u formi polivalentnog i fleksibilnog prostora. Ohrabruju se rešenja koja predlažu različita modularna i prilagodljiva rešenja, koja u okviru istih prostornih gabarita i površina pružaju mogućnost smeštanja različitih programskih struktura.

Očekuju se programska integracija rada i stanovanja, kreativne kombinacije stambenih i nestambenih sadržaja, hobija i rekreacije, a sve u cilju pružanja elastičnih rešenjima koje se mogu prilagoditi različitim demografskim strukturama savremene porodice, kao i višegeneracijskom stanovanju.

U pogledu oblikovanja porodičnih kuća preporučuje se primena ravnih krovova ili kombinacija ravnog i kosog krova.

Od učesnika se očekuje da predlože rešenja porodičnih kuća koja zadovoljavanju najmanje B razred energetske efikasnosti. U izradi scenarija energetske efikasnosti učesnici se mogu osloniti na smernice iz Priručnika za energetsku sertifikaciju zgrada ili mogu kontaktirati tehničku podršku kompanija Xella, Energy Net i Oblo Living.

U pogledu materijala, preporučena je primena Xella premium sistema gradnje. Za fasadne zidove preporučena je kombinovana primena Ytong Termo blokova i Multipor ploča. Međuspratne tavinice rešiti kroz udvajanje armirano-betonskih elemenata i Ytong bele tavanice. Učesnici se preko platforme Xella eConsultant mogu posavetovati sa Xella stručnim timom u vezi svih tehničkih pitanja.

U cilju postizanja visokog standarda energetske efikasnosti preporučuje se primena hibridnog sistema toplotnih pumpi, gasnih kotlova i solarnih panela iz široke ponude kompanije Energy Net. Za 6 KWp solarnih sistema potrebno je predvideti najmanje 30 m2 korisne površine krova za smeštanje kolektora.

U cilju postizanja vizuelno atraktivnih i oblikovno usklađenih rešenja preporučuje se primena ventilisanih fasada i materijala iz Porcelanosa asortimana, naročito kod opštegradskog centra.

U cilju automatizacije i smanjenja potrošnje energije, daljinske kontrole grejanja i hlađenja, kontrole svih vrsta senzora i upravljanja roletnama preporučuje se primena savremenih sistema pametnih kuća iz zajedničke ponude kompanija Aling-Conel i Oblo Living.

Učesnici konkursa se mogu konsultovati sa tehničkim licima iz kompanija u vezi svih dodatnih pitanja:

Od učesnika se očekuje da predlože rešenja porodičnih kuća koja zadovoljavanju najmanje B razred energetske efikasnosti.

O Data Investment

Data Investment je najveća srpska kompanija na tržištu u oblasti konsaltinga i procene vrednosti. Poseban fokus rada kompanije je procena vrednosti nepokretnosti, pružajući korisnicima svojih usluga relevantne informacije, zasnovane kako na utvrđenim tržišnim uslovima, tako i na nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti.

Kompanija se bavi i analizom tržišta i objavila je brojne online publikacije, od kojih se posebno izdvajaju Serbia Real Estate Market ReportBlack Book.

Data Investment sarađuje sa brojnim bankama koje posluju na teritoriji Srbije, kao što su Erste Bank, Credit Agricole, Komercijalna Banka, Banca Intesa i mnoge druge.

Kompanija zapošljava preko 30 stručnjaka različitih profesionalnih profila, uključujući ekonomiste, arhitekte, građevinske inženjere i pravnike. Svoja predstavništva Data Investment ima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Subotici i Zlatiboru.

Data Investment je najveća domaća kompanija na tržištu u oblasti konsaltinga i procene vrednosti


Korisni članci na portalu Gradnja.rs:

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

4 komentara

 1. Miroslav

  Kanalalizacija je potrebna ovom blesavom narodu . Park takođe ali elementarni uslovi za normalan život KANALIZACIJA da pustimo vodu pa da svi odu

 2. vlada

  šta je tačno opštegradski centar?

  1. Dragan Marković

   U važećem GP Novog Sada ovaj pojam se uopšteno definiše na sledeći način: “Opštegradske centre čine prostori na kojima se sadržaji mogu organizovati u polifunkcionalne prostorne celine, a prema vrsti, značaju objekata i području čije stanovništvo zadovoljavaju, …” i podrazumeva strateško opredeljenje plana da razvija grad na policentričan način, razvijajući razne prevashodno javne sadržaje van samog istorijskog centra grada.

   Ovo se u GP NS vidi i u opisu sadržaja opštegradskih centara, gde se navodi sledeće: “Saglasno značaju delova centra, ulozi u sistemu, specifičnostima položaja utvrđuje se i struktura sadržaja koji će se razvijati u njima. … Dominantan sadržaj ostalih delova glavnog centra treba da bude poslovno-trgovačkog i ugostiteljskog karaktera sa sadržajima javnih službi: kulture, nauke, organa lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i dr. … Struktura sekundarnih centara se ne razlikuje bitno od strukture glavnog centra, s tim što se značaj i kapaciteti javnih službi planiraju prema mreži i prilagođvaju gravitacionom području koje opslužuju.”

   Preuzeto sa sajta DaNS.

 3. Sarahh

  nema neke nagrade za otkup?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *